Nominert: Stig Ytterstad, Emanuel Blattner & Anders Tveit

Nominert: Stig Ytterstad, Emanuel Blattner & Anders Tveit

Ytterstad, Blattner og Tveit er nominert for utvikling av tverrfaglige undervisningsopplegg med bruk av rollespill, digitale mapper og simuleringsmodeller i masterprogrammet MAN 2832 Anvendt økonomi og ledelse.  Oppleggene brukes også i bedriftsinterne kurs og kurs på bachelornivå.  Opplegget er et samarbeid mellom fire institutter.  Utgangspunktet er en samfunnsøkonomisk simuleringsmodell som er prosessorientert og tar utgangspunkt i hvilke kunnskaper deltakerne har ved kursstart. Kursdeltakerne stiller spørsmål og finner svar gjennom beslutninger i en virtuell virkelighet.  Modellen gir mulighet til å anvende innlærte kunnskaper i konkrete praktiske situasjoner (learning by doing).  Som et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring brukes digitale mapper der studentene publiserer individuelle arbeider.  Arbeidene blir vurdert gjennom egenvurdering og medstudentvurdering underveis i læringsløpet.  Mappene tilrettelegger dessuten for jevn arbeidsbelastning gjennom studiet. Studentene karakteriserer masterprogrammet som lærerikt, interessant, morsomt og krevende.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply