itslearnings brukerkonferanse 2011

itslearnings brukerkonferanse 2011

Skrevet av June Breivik, BI LearningLab

Den 11. – 13. april var det tid for itslearnings brukerkonferanse i Bergen, den 7. i rekken.  LearningLab stilte sterkt med 5 deltakere: Kristin Svendsen, Lars Holand, Vegard Skipnes, Tor Haugnes og June Breivik, i tillegg til Audhild Nydahl Håvaldsrud fra nettstudier.  Tor Haugnes hadde og ett flott innlegg på konferansen, om hvordan bruke itslearning for å undervise i store klasser.

Tor kom med mange interessante poeng og tips, samt at han utfordret oss til å tenke på egen fremferd og praksis.  Hvordan fremstår vi som underviser som rollemodeller med våre ord og handlinger?

Ellers var Michael Horn, medforfatter av boken Disrupting Class, konferansen hovedforedragsholder.  Clayton Christensen, ved Harvard University, har utviklet noen teorier om disruptive teknologier.  Han har vist hvordan bransje etter bransje endres fordi det dukker opp teknologier som utfordrer og endrer the establishment. Disse teknologiene blir i starten avskrevet som uinteressante av den som rår grunnen.  Vi har sett det i teleindustrien, hvor telegraf ble avløst av telefon som igjen ble avløst av mobiltelefon.  Innen musikkindustrien, innen bokbransjen, innen fotobransjen.  Disse nye teknologiene oppstår i randsonen av den etablerte teknologi, og dekker områder av non-consumption.  For eksempel ble den første bærbare pc oppfunnet som ett leketøy for barn.  Teknologiene endrer kundenes forbruksmønstre, og de vender sjelden tilbake til den opprinnelige teknologien.  Hvem sender telegrammer i dag?

I Disrupting Class peker Christensen og Horn på hvordan skolen er en slik sektor som kommer til å endres som følge av disruptive teknologier. Disse kommer til å først dukke opp innen områder utdanningsinstitusjonene ikke i dag klarer å fange opp med etablerte løsninger, før de til slutt endrer hele sektoren.  Horn pekte på mange områder, først og fremst det faktum at utdanning i dag i altfor stor grad er one size fits all.  Den tar ikke hensyn til at mennesker er ulike, med ulike behov til ulike tider.  Vi lever ulike liv, lærer i ulikt tempo, og har ulike styrker og svakheter.  De disruptive teknologiene vil fange dette.  For eksempel tok 27% av elevmassen i USA ett online kurs i 2009. Finanskrisen vil nok ytterligere forsterke denne prosessen, da ett trekk ved disruptive teknologier er at der er billigere og lettere tilgjengelig enn de etablerte løsningene.

Marco Elsafadi utfordret oss til å være tilsted i livene våre. At samhandling mellom mennesker er en utfordring, og at vi har ett valg i hvordan vi velger å oppfatte oss selv og andre.  Han spurte salen hvor mange som hadde fornærmet noen uten å mene det, og hvor mange som tilsvarende hadde blitt fornærmet, og det var vel ikke en eneste i salen som ikke kjente seg igjen.  Tilsvarende utfordret han oss på å bli modigere, ikke la frykt holde oss igjen.  Ikke være redd for å dumme oss ut. Kanskje noe å tenke på for mange.

Siste dagen holdt Ragnhild Holm, høgskolelektor Politihøgskolen og Cathrine Winnes Trevino, universitetslektor, Musikkhøgskolen ett interessant foredrag om hvordan de brukte læringsplatformen og andre digitale verktøy i sitt arbeid med studenter.  For dem var det både arbeidsbesparende og ga nærhet til studentene.  Blant annet brukte de Jing for å gi muntlig tilbakemelding på innleverte oppgaver, samtidig som de gikk gjennom oppgavene.  Dette ga veldig positiv respons hos studentene.

Jon Bing avsluttet med ett fremtidsforedrag, hvor han påpekte at vi lever i fremtiden. Mye av den teknologien vi i dag benytter er ikke nødvendigvis så ny og revolusjonerende, men den har endret våre samhandlingsmønstre.  Ett av de viktigste trekk ved dagen samfunn er at vareproduksjon går over til å bli tjenesteproduksjon.  Siste eksempel ut er bokbransjen som erstattes av tekstbransjen, slik platebransjen har blitt erstattet av musikkbransjen.

Kort oppsummert var det tre nyttige og lærerike dager, med spennende innhold både i de formelle og uformelle arenaer.

Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply