FYE – det nye buzzordet på BI

FYE – det nye buzzordet på BI

Første året i høyere utdanning er for mange studenter både tungt og vanskelig. Vi vet for eksempel at mange studenter dropper ut i løpet av første semester, og at enda flere dropper ut i overgangen fra 1. år til 2.år.

Tiltak for førsteårsstudentene på BI
På BI har vi –allerede – mange gode tiltak som retter seg mot førsteårsstudentene. Vi har for eksempel studiestartuka, som er proppet full av gode intensjoner og tiltak; introforelesninger, Studer Smart kurs, sosiale aktiviteter i regi av Fadderullan og mye annet. Utover høstsemesteret har vi enda flere tilbud og tiltak rettet mot førsteårsstudentene; erfarne studentveiledere som står parat til å gi veiledning, Studentpartner som tilbyr samtale, studentpresten som er tilgjengelig for de som sliter; vi har xlkurs, eksamenskurs, eksamensdrillingkurs og mye mer.

Kvalitet i utdanning gir mestring
I juni var jeg på en konferanse i Bergen; European First Year Experience (FYE). Tema på konferansen var studenters opplevelser og erfaringer med første året i høyere utdanning. Hva kan vi gjøre for å hindre frafall og sikre progresjon? Hvordan kan vi legge til rette for at studenter opplever mestring, både sosialt og faglig? Stikkordet til key note Roger Strand, professor fra Universitetet i Bergen, var kvalitet i utdanning og særlig kvalitet som erfaring. Opplevelsen av kvalitet er subjektiv og oppstår i møte mellom student og administrasjon, student og fag, student og faglig. Det er i møtene at mening oppstår. Problemet med kvalitet er at opplevelsen av kvalitet er subjektiv, og at det er ulike ‘values at stake’…. Institusjonell forpliktelse og engasjement er nødvendig men ikke tilstrekkelig, sier han, for å løse problemet med kvalitet.

Tilhørighet er viktig for å hindre frafall
Key note nummer to var guruen på feltet FYE, professor Vincent Tinto. Tittelen på hans innlegg het ‘Student success does not happen by accident. The impact of theory and research on institutional practice’. Tinto startet innlegget med å vise til forskning som støtter nettopp tittelen på innlegget hans, og sa at vi må tenke long term action for å endre eksisterende praksis. Vi må jobbe sammen institusjonelt; på tvers av faggrupper, administrasjon og faglige. Vi trenger å vurdere hva som virker og utvikle en log term action plan. Der Strands hovedbegrep var kvalitet som erfaring, var Tintos belonging. Han snakket om viktigheten av at vi som jobber i høyere utdanning må hjelpe studentene ned å bli (become) studenter. Det første året handler om å bli en student, og å oppnå en følelse av belonging som student er viktig for ønsket om å bli værende som student. Tinto trakk særlig frem klasserommet som en educational community, og hevdet at det nettopp her skjer ‘critical ports of entry’. Klasserommet er der hvor studentene oppholder seg når de er på skolen, og de følger – stort sett- med på det som skjer i klasserommet. Klasserommet er den primære rommet for engasjement og studenters akademisk reise. Vi må derfor ha mer fokus på å utvikle forelesernes pedagogiske evner, engasjere studentene og tilrettelegge for pedagogiske kurs for foreleserne.

Førsteåret må gi mestring, motivasjon og selvtillit som student!
Etter konferansen satt jeg igjen med noen spørsmål. Hva er hensiktene med det første året, hva er det vi ønsker at våre studenter skal oppnå? Er det f. eks at alle skal gjøre det bra på eksamen? Eller at noen skal gjøre det bra og andre mindre bra? Eller er det ok at noen faller fra, slutter og forsvinner fra BI for godt? Hva vil vi med første året? Selv tror jeg at læring må være målet og ikke retention, for det er læring som driver oss fremover. Men jeg tror vi senke terskelen for hva vi anser som (nok/best/god) læring og kanskje også ikke bare akademisk læring, det vil si læring som kan måles. Læring kan også være en (subjektiv) følelse av mestring – at studentene mestrer studiehverdagen, at de fikser å sette opp en kollokviegruppe, at de møter til forelesning, at de får med seg frister for arbeidskrav. Mestring gir selvtillit. Selvtillit gir motivasjon. Motivasjon gir innsats. Innsats gir resultater.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply