Flipped classroom

Flipped classroom

Flipped classroom, eller det omvendte klasserommet, er en konkret pedagogisk metode, på samme måte som caseundervisning eller problembasert læring. Måten man snur klasserommet på er ved å spille inn forelesningen/monologen på video, som studentene ser på i forkant. Man møtes like mye som før, men forelesningstiden brukes til studentaktiviteter og veiledning, heller enn monolog og forelesning. I USA ansees Aaron Sams og John Bergmann som pionerene for dette i grunnskolen.

Denne forståelsen av flipped classroom innebærer at all man bruker video for formidling og møtetid til å løse oppgaver. Enkelt og greit. Men når jeg snakker om flipped classroom så har jeg ofte behov for en utvida forståelse av begrepet, for å få folk til å skjønne hva det egentlig dreier seg om, og også for å sette spørsmålstegn ved om det kan være lurt og ha et utvida begrep. Min utvida forståelse av flipped classroom går i flere retninger. For det første så drar jeg frem klassisk caseundervisning som en type flipped, ved at studentene leser gjennom materiale på forhånd og bruker forelesningstiden til å diskutere caset. Det kan være video i materiale som brukes, men det behøver ikke å være det. I forlengelsen av det spør jeg om vi egentlig kunne ha flippa i det vi fikk bøker for noen hundre år siden. Bøker var da det video er nå. Eller hva?

Ofte så ser jeg at etter å ha utvida begrepet så er det enklere for folk å skjønne det konsise flipped classroom-begrepet også. Og vi kan ha en samtale hvor vi refererer til enten det utvida begrepet eller det “klassiske”. Så blir spørsmålet i det videre arbeidet med flipped, er det nyttig eller forvirrende å ha flere forståelser av begrepet? Hva tror du?

Her er to eksempler på forelesere i høyere utdanning som har flippa i den konsise forståelsen, Rita Li fra Høgskolen i Telemark, som har flippa i både kvalitative og kvantitative fag på sykepleierutdanningen, og Njål Foldnes fra BI, som har flippa i matematikk og statistikk. God fornøyelse!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply