Facebook – som en arena for studentstyrte diskusjoner og læring

StineGjesteblogg av Stine Pettersen Sandbo.

Stine har akkurat levert sin masteroppgave ved UiO om «Kunnskap i en ny tid. Facebook som en felles arena for utforskende kunnskapsbygging». BI LearningLab takker for det arbeidet som er gjort og setter stor pris på at Stine vil dele mer av sin innsikt og sine tanker. 


Det er mange lærere som bruker Facebook for at studentene lettere kan blir kjent med hverandre, dele fra pensum og oppdatere seg på det siste nye. De fleste bruker mediet daglig, og ved å legge ut informasjon kan man kjapt motta respons og dialog med studentene sine. Facebook fungerer derfor for mange som en nyttig ”oppslagstavle”, hvor deling av informasjon både blir enklere og kjappere. En kan likevel spørre seg om Facebook har andre bruksområder ut over den praktiske oppslagstavlen. Er det kun en passiv ”vegg”, eller ser man flere muligheter?

Med tanke på læring, er det derfor interessant å se på hvorvidt Facebook også kan fungere som en arena for kunnskapsbygging. Som noe ulikt kunnskapsdeling, gir Facebook oss også muligheten til å skape studentstyrte diskusjoner på tvers av tid og landegrenser. Her kan studentene diskutere pensum fra ulike synsvinkler, der man uavhengig av klasserommets fire vegger kan drøfte problemstillinger umiddelbart og enkelt. Mulighetene er mange, og betydningen av diskusjon og erfaringsutveksling blant studenter ansees som avgjørende for å skape ny og relevant læring. Ved at studentene selv diskutere og drøfter pensum, oppstår det en form for utforskning som igjen legger grobunn for forståelse og læring.

quoteAt slike lærerike studentstyrte diskusjoner kan muliggjøres på Facebook, er det liten tvil om. Likevel fordrer dette at studentene gis rom og muligheten til å være delaktig på Facebook. Ulike tips kan her være å opprette en egen lukket gruppe hvor studentene i kurset kan diskutere kun med hverandre. Dette bygger opp en tillit, som igjen senker terskelen for å ville dele og eksponere seg som student. I tillegg er det også avgjørende med en involvert lærer, som blir nødt til å gå mellom rollen som veileder og fasilitator. Å både veilede, i form av å hjelpe, samtidig som man lar studentene primært drive diskusjonene selv er en viktig rolle som man ikke kommer unna. Å anta at studentene selv klarer å opprettholde aktive diskusjoner er ambisiøst, og det blir derfor viktig at læreren kommer med ulike triggere som kan engasjere studentene. Til en viss grad er det også avgjørende at studentene opplever eierskap i forumet, hvor det er rom for å ytre det meste, men likevel peker mye av forskningen på at lærerens rolle blir desto like viktig. På lik linje med klasseromsundervisning og forelesning, blir det derfor viktig at man som lærer både gir konstruktiv tilbakemeldinger, oppmuntringer og hjelp. Det som likevel skiller Facebook fra en undervisningstime er hvordan man nå må la studentene selv søke og styre læringen. Ved at studentene kun blir veiledet av en lærer, ser man hvordan Facebook kan fungere som et studentstyrt diskusjonsforum hvor lærerens rolle på langt nært blir satt til side. Den blir kun endret, i form av at studentene selv starter og utvikler ulik læring. Her blir de avhengige av en fasilitator, som kan være oppmerksom, tilgjengelig og involvert på nettet.

Jeg liker å si at man har optimistiske briller og pessimistiske briller. Som optimist er jeg overbevist om at Facebook enkelt kan fungere ut over en passiv oppslagstavle. Teknologien er jo der! Og gode lærere finnes det mange av. Med pessimistiske briller, kan jeg likevel anerkjenne at det krever noen grep. Ved å snu lærerrollen til å fungere som en veiledende støttespiller for studentene, er jeg sikker på at mye av veien allerede har blitt unnagjort. En vei som verken er bratt eller svingete. Kun veldig nyttig og berikende for læring, studenter og lærere.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Advisor in edtech and innovation at BI Norwegian Business School. Focusing on how technology can enable both incremental and radical change in higher education.

Leave a Reply