BI 2020 – Endring

Av June M. Breivik:

Vi lever i en tid med hurtige endringer. Teknologisk utvikling gjør at organisasjoner, arbeidsprosesser og strukturer defineres og redefineres hele tiden.  Dette gjelder de fleste institusjoner i samfunnet: ny teknologi endrer hvordan varer og tjenester leveres, enten det er medisinske nyvinninger, bankvesen, butikktjenester eller offentlige tjenester. Den digitale teknologien endrer prosessene og dermed våre handlingsmønstre og vaner.  En av de få institusjonene som har vært relativ uberørt av disse endringene er utdanningssystemet. Selv om ny teknologi har vært tatt i bruk ved at det er satt inn prosjektorer, lerret, og i noen tilfeller smarte tavler i undervisningsrommene, og ved at studenter bruker pc og forelesere powerpoint, og digitale kilder tillates brukt, har lite skjedd med prosesser, rutiner og måten undervisning og læring skjer på innen utdanningsinstitusjonene.  Fremdeles er utdanning sentrert rundt ”sit-in tid”, forelesning/formidling, pensumlitteratur, synkron aktivitet, og eksamen med et reproduktivt kunnskapssyn (alene, uten kommunikasjon). Imidlertid er dette i ferd med å endre seg: Nye teknologiske løsninger utfordrer både en del av de forestillinger vi har om læring og kompetanse, når, hvor og hvordan læring skjer, samt at forventninger og erfaringer i markedet stiller nye krav til utdanningstilbyderne.  De etablerte forretningsmodeller utfordres av nye, disruptive krefter i markedet.

Hvordan utdanningsmarkedet vil se ut om 5 – 10 – 15 år er vanskeligere å forutse enn noen gang, grunnet de raske omveltninger.  Noen hevder at det kun vil være en 10 – 15 globale tilbydere av utdanning om 50 år. Andre mener at Google og Amazon vil ta over grunnet de oppkjøp de gjør av innholdsrettigheter.  Vi har de siste månedene sett etablering av mange digitale online løsninger utenfor det etablerte utdanningsmarkedet. Kahn Academy, Udemy, Udiacity, MIT-x, Ted education, YouTube education og Apple education er bare et lite knippe. Felles for disse er at de representerer et lavterskeltilbud som har begrenset omfang, baserer seg på delingskultur og sosial web.  De bygger på prinsippene om anytime – anywhere og har ingen fysisk lokalisering.  Dette er i så fall en trend som går i mot ideen om sentralisering, men mot et mangfold av utdanningstilbydere.  Det som synes helt klart er at vi er i en entreprenørfase med hensyn til bruk av ny teknologi innen utdanningssektoren.  Mange prøver seg, mange vil mislykkes, men noen vil ”knekke koden” og bli en disruptiv kraft innen utdanning. Disse nyetableringene vil utfordre utdanning slik vi kjenner det i dag. Jack Welch sier “If the rate of change inside an institution is less than the rate of change outside, the end is in sight.” Welch har forøvrig startet sin egen business school, og mener at han kan ta flere studenter enn Harvard innen få år!

De fleste utdanningsinstitusjoner erkjenner det må endring til for å møte samfunnets utvikling og utfordringer.  Dette gjør også BI og har satt i gang prosjektet BI2020 hvor vi vil se på hvilke utfordringer og muligheter dagens og morgendagens utdanningsmarked står overfor. På denne bloggen vil vi dele tanker, refleksjoner vi gjør oss, trender og innovasjoner i utdanningsmarkedet.  Vi er veldig interessert i innspill, synspunkter og tilbakemeldinger i denne prosessen – både for å utfordre oss, men og for å gi oss råd og vink.

Her kan du lese mer om utdanning for fremtiden: BI2020_Fremtidsbilde

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply